THE BETTY STYLE ENVELOPE CLUTCH CATCHES TRIATHLETE MAGAZINE EDITOR'S EYE